Alimenty na dziecko krok po kroku

gotówka

Co musisz wiedzieć o obowiązku alimentacyjnym?

Obowiązek alimentacyjny istnieje od chwili urodzenia się dziecka bez względu na to, czy pochodzi ono ze związku małżeńskiego czy też nie. Przesłanką obowiązku alimentacyjnego jest niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania się. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wskazuje żadnej granicy wieku, po osiągnięciu którego obowiązek alimentacyjny wygasa. Oznacza to, że osiągnięcie pełnoletniości lub zakończenie nauki nie jest równoznaczne z utratą przez dziecko praw do alimentów. Czynnikiem decydującym jest tylko i wyłącznie stopień usamodzielnienia się dziecka. Czas trwania obowiązku alimentacyjnego może określić sąd lub obydwie strony między sobą na podstawie umowy. W przypadku dzieci pełnoletnich istotna jest ich chęć oraz predyspozycje do kontynuowania nauki. W sytuacji, gdy pełnoletnie dziecko z własnej winy zaniedbuje naukę, obowiązek alimentacyjny ustaje.

 

Czy możliwe jest zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego? Tak, ale tylko w przypadku, gdy dziecko posiada własny majątek i płynące z niego dochody są wystarczające na utrzymanie lub jeżeli dziecko ma możliwość czerpania z innych źródeł utrzymania. Możemy do nich zaliczyć rentę rodzinną, stypendium, dochody z majątku rodzeństwa lub uzyskiwanych zarobków. Warto mieć jednak na uwadze, że na ustanie lub zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego nie wpływa zawarcie przez dziecko małżeństwa, jeżeli jego współmałżonek nie wypełnia obowiązku alimentacyjnego. Niemożność samodzielnego utrzymania się może wynikać z ułomności cielesnej i psychicznej, trudności w znalezieniu pracy, a nawet alkoholizmu czy narkomanii.

Jak złożyć pozew o alimenty na dziecko?

monetkiO alimenty na dziecko może wnioskować każdy z rodziców, u którego przebywa dziecko, jeżeli żyje on w rozłączeniu z drugim rodzicem. W sytuacji, gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego i drugi z rodziców nie płaci dobrowolnie świadczeń alimentacyjnych – można ich dochodzić na drodze sądowej. Terminy płatności oraz wysokość alimentów obligatoryjnie określana jest również przez sąd w wyroku rozwodowym. Pozew o alimenty na rzecz małoletniego należy złożyć do właściwego sądu rejonowego. Jest on bezpłatny. We wniosku należy wskazać potrzeby dziecka, możliwości majątkowe zobowiązanego do alimentów, przyczyny uzasadniające żądanie oraz wysokość dochodzonej kwoty. Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty, potwierdzające zawarte w nim informacje. Z tego względu w sprawach o alimenty na dziecko warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. Jeżeli strony nie zawrą porozumienia na prośbę sądu, dochodzi do postępowania dowodowego. Na rozprawie przesłuchiwane są obie strony oraz zgłoszeni świadkowie, a także rozpatrywane są przedłożone dowody. Sąd może zasądzić alimenty w kwocie wyższej niż podana we wniosku. Postępowan/ie sądowe kończy się wydaniem przez sąd właściwego orzeczenia, które może zostać objęte rygorem natychmiastowej wykonalności.

Ustalenie alimentów na dziecko nie musi jednak odbywać się w sądzie. Warto  zacząć od przesądowego wezwania do polubownego zakończenia sprawy. Ugodę można zawrzeć przed mediatorem lub notariuszem. Sąd może nadać ugodzie klauzulę wykonalności i wówczas staje się ona równoważna wyrokowi.