Prawo rodzinne – Zielona Góra

rodzinaW ramach świadczonych usług prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego w Zielonej Górze. Jest to część prawa niezwykle powiązana z prawem cywilnym, a swoim zakresem obejmuje regulacje stosunków pomiędzy małżonkami, rodzicami, dziećmi, ale też opiekę i kuratelę. Dotyczy zarówno stosunków prawnych majątkowych, jak i niemajątkowych. Wszelkie przepisy z nimi związane zawarte są w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Jego podstawowymi pojęciami są: rodzina, pokrewieństwo, małżeństwo, konkubinat, władza rodzicielska, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny.

Warto podkreślić, że w ramach prawa rodzinnego wyróżnia się uniwersalne, nadrzędne zasady, m.in.: dobra dziecka, dobra rodziny, ochrony rodziny, uniezależnienia stosunków rodzinnych od obcych im stosunków majątkowych, równouprawnienia małżonków, równych praw dzieci bez względu na ich pochodzenie małżeńskie lub pozamałżeńskie. Zasady te determinują przepisy prawa rodzinnego. Ponieważ dotyczy ono różnych aspektów funkcjonowania rodziny, w tym opieki nad dziećmi, w tym zakresie prowadzimy też sprawy:

 • rozwodowe oraz o unieważnienie małżeństwa,
 • o ustalenie alimentów, ale też ich podwyższenie i obniżenie,
 • o ustalenie ojcostwa,
 • o podział majątku.

We wspomnianym zakresie prawa rodzinnego proponujemy pomoc prawną oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych, przed sądami różnych instancji. Dotyczy to również spraw spadkowych w Zielonej Górze. W postępowaniach o ustalenie ojcostwa, które prowadzimy w sytuacjach, gdy dziecko nie pochodzi z małżeństwa, doszło do obalenia jego pochodzenia od męża matki lub ojciec nie uznał dziecka albo uznanie ojcostwa okazało się bezskuteczne – przygotowujemy m.in. pozwy o ustalenie ojcostwa. Sporządzamy niezbędną dokumentację oraz bierzemy udział w negocjacjach przed rozpoczęciem postępowań sądowych.

Jakie jeszcze usługi oferujemy w ramach prawa rodzinnego?

Oprócz reprezentowania Klientów w sprawach o ustalenie ojcostwa pomagamy im także w postępowaniach dotyczących sprawowania władzy rodzicielskiej. Dotyczy ona obowiązku wychowania i reprezentowania dziecka oraz pełnienia nad nim opieki. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi zmian we władzy rodzicielskiej, jej ograniczenia, pozbawienia czy przywrócenia. Pomagamy w sprawach dotyczących ustalenia kontaktów z dzieckiem, w tym m.in. uzyskania zgody na jego wyjazd za granicę. Warto podkreślić, że utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest zarówno obowiązkiem, jak i prawem każdego rodzica, które nie zależy od władzy rodzicielskiej.

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach związanych z procedurami adopcyjnymi, pobytami w domach pomocy społecznej, ubezwłasnowolnieniem całkowitym lub częściowym. Zgodnie z polskim prawem całkowite ubezwłasnowolnienie osoby jest możliwe od ukończenia przez nią 13 roku życia. Dotyczy sytuacji, gdy jest ona chora psychicznie, niepełnosprawna intelektualnie lub uzależniona od alkoholu lub innych substancji. Jego celem jest ochrona majątku osoby chorej lub uzależnionej. Ubezwłasnowolnienie częściowe jest możliwe w przypadku osoby pełnoletniej. Przygotowujemy wszelkie niezbędne pisma procesowe. Przykładowe z nich to:

 • wniosek o ubezwłasnowolnienie,
 • wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
 • wniosek o odebranie dziecka,
 • wniosek o ograniczenie lub zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem,
 • wniosek o przysposobienie dziecka,
 • wniosek o zezwolenie na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządzania majątkiem dziecka,
 • wniosek o ustanowienie kuratora ze względu na przemijającą przeszkodę opiekuna w sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Rozumiemy, że sprawy z zakresu prawa rodzinnego wiążą się zwykle z bardzo silnymi emocjami. Zwłaszcza gdy dotyczą dzieci. Dbamy o to, aby przeprowadzać je z szacunkiem i dyskrecją dla obu stron postępowania. Wnikliwie analizujemy sytuację, rozmawiamy z Klientami przedstawiając im różne warianty rozwiązań, ich konsekwencje oraz szansę powodzenia. Jeśli mają Państwo wątpliwości w zakresie praw i obowiązków swoich lub bliskich członków rodziny – pozostajemy do Państwa dyspozycji. Jesteśmy kancelarią z Zielonej Góry, aczkolwiek współpracujemy również z Klientami z okolicznych rejonów.