Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

kłótnia

Rozwód jest, po śmierci najbliższych, jednym z najtrudniejszych momentów w życiu. Zgodnie z art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy małżonek ma prawo żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód, jeśli tylko między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jedną z najważniejszych kwestii w sprawach rozwodowych jest ustalenie, czy któryś z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Sprawy takie są trudne i trwają stosunkowo długo. Jak uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

Obowiązek ustalenia winy

W postępowaniu rozwodowym sąd ma obowiązek ustalenia, czy któryś ze współmałżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Zgodnie z zapisami w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, taka sytuacja wiąże się z szeregiem poważnych konsekwencji – przede wszystkim z obowiązkiem alimentacyjnym wobec współmałżonka. Z tego powodu małżonkowie występujący o rozwód i korzystający z pomocy prawników często starają się udowodnić przed sądem winę drugiej strony. Najczęstszą zawinioną przyczyną rozwodów jest alkoholizm jednego ze współmałżonków. Powodem jest często także niedochowanie wierności małżeńskiej. I nie chodzi tylko o zdradę fizyczną, ale także o wszelkie inne zachowania stwarzające pozory cudzołóstwa lub wykraczające poza granice obyczajowości. Podstawą rozwodu jest oczywiście agresja fizyczna i psychiczna, ale również groźby wzbudzające uczucie zagrożenia u małżonka, który chce się rozwieść właśnie z tej przyczyny. Zawinioną przyczyną rozwodu może być także odmowa współżycia, która nie ma uzasadnienia w postaci choroby oraz porzucenie małżonka i brak wzajemnej pomocy.

Winę trzeba udowodnić

W przypadku wniesienia pozwu o orzeczenie rozwodu z orzekaniem o winie postępowanie jest zdecydowanie dłuższe. Dlaczego? Ponieważ wnosząc pozew o rozwód z orzeczeniem winy, należy  przedstawić niezbite dowody na jej istnienie. A to wiąże się z koniecznością przeprowadzenia przez skład orzekający dowodów, które muszą  potwierdzić winę jednego ze współmałżonków. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie ogólna argumentacja nie jest wystarczająca. Należy wskazać, jakie fakty dokładnie miały miejsce, kiedy, w jakich okolicznościach. Kancelaria adwokacka dokładnie doradzi, co może stanowić dowód. Najczęściej są to zeznania bezpośrednich świadków, raporty policyjne, obdukcje lekarskie, ale także różnego rodzaju dokumenty, SMS-y, e-maile oraz nagrania. Należy jednak pamiętać, że każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie i konieczna jest oddzielna ocena i decyzja, czy dany dokument lub zeznania mogą coś wnieść do sprawy. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o rozwodzie z orzeczeniem o winie warto zastanowić się, czy nie lepiej zakończyć już tylko formalne małżeństwo w szybszy sposób, bez wskazywania osoby ponoszącej odpowiedzialność za tą trudną sytuację.