Jak znieść współwłasność nieruchomości?

nieruchomość

Bycie współwłaścicielem nieruchomości powoduje znaczne problemy z rozporządzaniem własnym majątkiem. Z zasady współwłaściciele muszą partycypować w kosztach związanych np. z utrzymaniem nieruchomości, jednak w praktyce różnie układają się stosunki pomiędzy kilkoma właścicielami jednej nieruchomości. Podpowiadamy, jak można znieść współwłasność nieruchomości i jakie wiążą się z tym korzyści.

Współwłasność w teorii i praktyce…

Ze współwłasnością mamy do czynienia wówczas, gdy dwie lub więcej osób dysponuje prawem własności tej samej nieruchomości. Może to być współwłasność łączna np. współwłasność małżeńska lub współwłasność ułamkowa, z którą często mamy do czynienia w przypadku np. dziedziczenia ustawowego. Z zasady współwłaściciele powinni w zgodny sposób rozporządzać nieruchomością, jednak w praktyce problemy związane z korzystaniem ze współwłasności są na porządku dziennym i skutkują wielopokoleniowymi sporami.

Zniesienie współwłasności to jedyny sposób na swobodne rozporządzanie swoją częścią nieruchomości, jeżeli może ona zostać w umożliwiający normalne funkcjonowanie sposób podzielona. To możliwe np. w przypadku nieruchomości gruntowej lub podzielonego na kilka mieszkań domu wielorodzinnego. Gdy pojawiają się problemy z podziałem, to nieruchomość może zostać przyznana jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych lub sprzedana, a uzyskane w ten sposób pieniądze, podzielone w częściach odpowiadających udziałom. Wybór rozwiązania problemu współwłasności jest kwestią indywidualną, zależną m.in. od stosunków pomiędzy współwłaścicielami.

Współwłasność można znieść nie tylko w kancelarii notarialnej

Umowa notarialna, która spisywana jest w celu zniesienia współwłasności to często stosowane, ale nie jedyne rozwiązanie. Możliwe jest także zniesienie współwłasności podczas rozprawy sądowej. W przypadku zniesienia współwłasności u notariusza strony muszą być zgodne co do sposobu podziału należnej im współwłasności ułamkowej lub łącznej. Umowa sporządzona u notariusza pozwala w szybki sposób rozwiązać problem współwłasności na drodze polubownej. Może ona uwzględniać np. podział w naturze, jak i spłacenie jednego lub kilku współwłaścicieli. Notarialne zniesienie współwłasności stosowane jest przede wszystkim w przypadku porozumienia pomiędzy współwłaścicielami.

W przypadku wyczerpania możliwości polubownego zniesienia współwłasności pozostaje droga sądowa. To zdecydowanie tańszy sposób zniesienia współwłasności. Postępowanie sądowe uwzględnia wybór korzystnego i akceptowanego przez wszystkich współwłaścicieli rozwiązania, a jeżeli nie jest to możliwe, sąd decyduje o sprzedaży nieruchomości i podziale pozyskanych w ten sposób środków pomiędzy uczestników postępowania.