Kiedy dochodzi do naruszenia dóbr osobistych?

haker

Coraz częściej mamy do czynienia z naruszeniem dóbr osobistych. Dochodzi do niego zarówno w naszym życiu zawodowym, jak i prywatnym, co skutkuje nie tylko niepotrzebnym stresem, ale także szkodą majątkową oraz innymi zagrożeniami, na które nie musimy się godzić. Dowiedz się, czym są dobra osobiste i w jaki sposób można je naruszyć.

Czym są dobra osobiste?

Dobra osobiste to dobra niematerialne, które są bezpośrednio związane z naszym integralnym istnieniem jako jednostki. Każdy z nas, zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, może chronić swoje dobra osobiste, a zgodnie z obowiązującym prawem, inni nie powinni w świadomy bądź nieświadomy sposób ich naruszać. Choć brak jest jednej definicji dóbr osobistych, to zaliczamy do nich m.in. nasz wizerunek, nazwisko, wolność wyznania, pozycję społeczną, pseudonim artystyczny, twórczość intelektualną, orientację seksualną i wiele wartości odnoszących się do fizycznej i psychicznej integralności każdego człowieka.

Ochrona dóbr osobistych jest prawem każdego człowieka. Nikt nie może naruszać naszej integralności w społeczeństwie. Prawo do ochrony dóbr osobistych gwarantuje nam Kodeks cywilny w artykule 24 paragraf 1, możemy przeczytać m.in. „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne”.

Kiedy mamy do czynienia z naruszeniem dóbr osobistych?

Naruszenie dóbr osobistych najłatwiej jest wyjaśnić na zaczerpniętych z życia przykładach. Jedną z częstych obecnie sytuacji jest naruszenie dóbr osobistych za pośrednictwem m.in. portali społecznościowych. Do naruszenia dóbr osobistych w tej kwestii możemy zaliczyć np. rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji na nasz temat, oczernianie i ośmieszanie naszej osoby, pomówienia na formuj publicznym, rozpowszechnianie naszego wizerunku. Z naruszeniem dóbr osobistych mamy do czynienia także w przypadku rozpowszechniania plotek na nasz temat, pomówień, ograniczania naszej wolności, narzucania zasad postępowania, podszywania się pod naszą osobę oraz utrudniania normalnego funkcjonowania w zakresie naszej integralności jako jednostki. Co więcej, przykładem naruszenia dóbr osobistych może być także wiele sytuacji z życia zawodowego np. rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat konkurencji, przypisywanie sobie zasług innego pracownika lub na odwrót – obarczanie go własną winą, co skutkuje m.in. utratą pozycji zawodowej, naruszenie prawa własności intelektualnej oraz wykorzystanie wizerunku marki bez jej zgody w celu, który zaszkodzi jej pozycji rynkowej.