Kiedy warto sporządzić intercyzę?

prawnik

Intercyza źle się kojarzy, wydaje się wielu osobom kłócić z ideą małżeństwa, które oparte powinno być na miłości, wzajemnym zaufaniu i wspólnocie majątkowej. Mimo to do naszej kancelarii trafia coraz większa liczba par celem podpisania umowy przedmałżeńskiej. Dlaczego warto ją podpisać? Kiedy będzie ona dobrym krokiem w kierunki zabezpieczenia interesów obojga stron?

Czym jest i jakie są rodzaje intercyzy?

Intercyza jest uregulowaną formalnie umową pomiędzy małżonkami dotyczącą spraw majątkowych. Wskutek jej podpisania każdy z nich zachowuje wyłączność do wszystkich dóbr, których się dorobił. Może ona dotyczyć całego lub tylko części majątku ewentualnie może przyjąć formę rozszerzenia majątku o dobra, które normalnie byłyby odrębnym majątkiem. Ważne jest też to, że musi być ona sporządzona przez notariusza.

Kiedy warto dopilnować podpisania umowy przedmałżeńskiej?

Podpisać intercyzę można bez istotnych powodów, wystarczy np. że każdy z małżonków chce zarządzać i dowolnie dysponować swoim majątkiem, czy też czuć się niezależnym od drugiej osoby.  Nie można zapomnieć, że podpisanie umowy przedmałżeńskiej może ochronić małżonków przed poważnymi kłopotami. Mowa tu np. o sytuacji, w której jeden z małżonków popada w kłopoty finansowe, gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i nie chce zagrażać bezpieczeństwu egzystencji drugiej strony. To dobra forma ochrony własnych interesów w momencie, kiedy między małżonkami występuje duża dysproporcja między posiadanym majątkiem osobistym.

Wbrew powszechnej opinii nie jest to umowa bezterminowa — na całe życie. Podpisanie jej nie jest wyrokiem. Można ją w każdej chwili rozwiązań, bądź zmienić.

Jak podpisać intercyzę?

Tak jak wspominaliśmy, należy podpisać ją w obecności notariusza, który przed złożeniem poświadczeń przez małżonków musi upewnić się, że każda ze stron świadoma jest skutków jej podpisania, musi bowiem to być ich wspólną decyzją i co ważne przybrać formę aktu notarialnego. Podpisana w innej formie uznana będzie za nieważną